Gulbenes novada vidusskolas prioritātes

2021./2022. mācību gadam

Vīzija

Skola, kurā ikviena individuāla vai kopīga mācīšanās ir panākumu garants ilgtspējīgai attīstībai.

1. Pozitīva mikroklimata veidošana skolā/ Skolas vērtības/Tikumi/APU/Līderis manī/ “Neklusē”/MOT

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Piedalās iekšējās kārtības noteikumu izveidē-papildināšanā un tos ievēro
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem prot atpazīt savas emocijas un kontrolēt tās
Iesaistās ārpusstundu darbā atbilstoši interesēm
Ir prasme prognozēt savas darbības rezultātus un pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus
Ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, jūtas droši izteikt savu viedokli, saprotot, ka iespējams kļūdīties(kļūda kā ceļš uz izaugsmi)
Prot sadarboties ar skolēniem un pedagogiem
Ir līdzatbildīgs skolas vides veidošanāIr radošs dažādās mācību un dzīves situācijās
Piemīt iniciatīva
Attīsta savu līdera talantu, apzinās savas vājās un stiprās puses. 
Ir pilsoniski aktīvs 
Ir atbildīgs mācību procesa dalībnieks, prot sasniegt savus izvirzītos mērķus  
Ievēro vienotas prasības
Ir atbalsts skolēnam (iedrošina darīt, māca mācīties un būt klātesošam, līdzatbildīgam)
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Prot pieņemt dažādus viedokļus
Dažādo mācību vidi, formas
Ir proaktīvs  
Ieraksti e-klases žurnālā, uzvedības žurnālā
Fiksētie novērojumi gan klases, gan mācību stundās, skolas telpās
Aptaujas skolēniem, vecākiem, pedagogiem
Kavējumu statistika
Adaptācijas dienu izvērtējums
Atsauksmes par pasākumiem/pasākumu īsa analīze
Ir izveidota skolas simbolika.
Publikācijas sociālajos tīklos, skolas mājas lapā
Vismaz divas reizes gadā veikts skolēna pašvērtējums par noteikumu ievērošanu.        

2020./2021. mācību gadam

Vīzija

Skola, kurā ikviena individuāla vai kopīga mācīšanās ir panākumu garants ilgtspējīgai attīstībai.

1. Pozitīva mikroklimata veidošana skolā

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Piedalās iekšējās kārtības noteikumu izveidē un tos ievēro
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Iesaistās ārpusstundu darbā atbilstoši interesēm
Ir prasme prognozēt savas darbības rezultātus un pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus
Ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, jūtas droši izteikt savu viedokli, saprotot, ka iespējams kļūdīties(kļūda kā ceļš uz izaugsmi)
Prot sadarboties ar skolēniem un pedagogiem
Ir līdzatbildīgs skolas vides veidošanā
Ir radošs dažādās mācību un dzīves situācijās
Piemīt iniciatīva
Ievēro vienotas prasības
Ir atbalsts skolēnam (iedrošina darīt, māca mācīties un būt klātesošam, līdzatbildīgam)
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Prot pieņemt dažādus viedokļus
Dažādo mācību vidi, formas
Ir proaktīvs  
Ieraksti e-klases žurnālā, uzvedības žurnālā
Fiksētie novērojumi gan klases, gan mācību stundās, skolas telpās
Aptaujas skolēniem, vecākiem, pedagogiem
Kavējumu statistika
Adaptācijas dienu izvērtējums
Ārpusstundu pasākumu plāns
Atsauksmes par pasākumiem/pasākumu īsa analīze

2. Pilnveidotā mācību satura ieviešana 1., 4., 7., 10.klasēs

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Prot izvirzīt sasniedzamo rezultātu
Plāno savu darbu
Īsteno pašvadītu mācīšanos
Mācās iedziļinoties
Pēta likumsakarības dažādās jomās
Prot analizēt savu snieguma līmeni
Piedāvā 1) tādas mācību aktivitātes, kas  liek skolēnam lietot savas zināšanas jaunā kontekstā; kuru mērķis ir arī starpdisciplinārs; 2) snieguma līmeņa aprakstus kā vienu no pašvērtējuma veidiem; 3) daudzveidīgus materiālus un avotus, kuriem ir saikne ar reālo dzīvi.
Darbojas mācīšanās jomā/grupā, plānojot mācību saturu
Sadarbojas ar skolotājiem, kuri māca vienā klasē/paralēlklasēs
Skolotāju pašvērtējums
Mācību sasniegumu dinamika
Skolēnu snieguma vērtēšana,  ievērojot vienotus vērtēšanas noteikumus
Stundu vērošana
Jomu darba plāni

3.Pedagogu profesionālā pilnveide

Pedagoga sasniedzamais rezultātsDarba formasDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Praktizē iegūtās zināšanas mācību un audzināšanas darbā
Izvērtē ieguvumus      
Sadarbība mācību jomās, mācīšanās grupās
Kopīga mācīšanās profesionālās pilnveides kursos/apmācībās/semināros
Iegūto zināšanu, materiālu aprobēšana mācību stundās
Savstarpēja stundu vērošana, analīze (pieredzes apmaiņa)
Kopīgotu dokumentu izveidošana, papildināšana
Skolotāju pašvērtējums
Stundu vērošanas lapas (stundās tiek izmantoti profesionālajā pilnveidē iegūtie materiāli)
Ir izveidota datu bāze/kopīgota dokumentu vietne, kura tiek papildināta ar dažādiem materiāliem (gan kursos iegūtiem, gan skolotāju izstrādātiem)  
Dalīties
  •  
  •  
  •  
  •