Vīzija, prioritātes, mērķi, uzdevumi, vērtības

Gulbenes novada vidusskolas prioritātes 2022./2023. mācību gadam

Vīzija

Skola, kurā ikviena individuāla vai kopīga mācīšanās ir panākumu garants ilgtspējīgai attīstībai.

Skolēns – sabiedrībā aktīva, par sevi pārliecināta, stratēģiski domājoša, lietpratīga un atbildīga persona.

Vērtības

  • Godīgums
  • Atbildība
  • Sadarbība
  • Izaugsme

Gulbenes novada vidusskolas prioritāte 2022./2023.m.g.

Efektīva/kvalitatīva mācību stunda Gulbenes novada vidusskolā

Skolēna sasniedzamais rezultāts:Pedagoga sniegums:Dati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
prot plānot mācīšanās procesu, izvirzīt sasniedzamo rezultātu, izvērtēt, vai to ir sasniedzis; mācās veidot pārnesi no viena mācību priekšmeta uz otru; ir apguvis pašvadītas mācīšanās prasmes; prot darboties dažādās digitālajās platformās; uzņemas atbildību par saviem mācību sasniegumiem; attīsta sevī līdera spējas; rada ap sevi drošu, pozitīvu vidi; rīkojas proaktīvi.
godprātīgs vienotu prasību/terminoloģijas ievērošanā; māca skolēniem, kā plānot, novērtēt, uzraudzīt savu mācīšanos; vada mācību procesu tā, lai sasniegtu stundā izvirzīto mērķi; sadarbojas ar kolēģiem; atlasa mācību procesam nepieciešamos metodiskos materiālus; mācību stundās piedāvā uzdevumus un aktivitātes, kas saistītas ar reālo dzīvi; māca lasīšanas stratēģijas; piedāvā tēmai/vecumposmam atbilstošus materiālus un avotus; piedāvā dažādas grūtības pakāpes tekstus; sagatavo/pielāgo materiālus un uzdevumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām, īpašām vajadzībām.Kvantitatīvie: vienoti kritēriji/ izpratne par efektīvu mācību stundu; katrā stundā skolotājs akcentē tekstpratības prasmju attīstīšanu; anketu rezultāti; skolēnu, skolotāju pašvērtējum; valsts pārbaudes darba uzdevuma/ diagnosticējošā darba uzdevuma, kurā nepieciešama lasītprasme, izpildes koeficients vismaz 65%; pagarinātais mācību gads mazāk nekā 8% skolēnu; optimālā līmenī 4. – 12.klasē mācās vismaz 35% skolēnu. Kvalitatīvie: skolēni pielieto informācijas iegūšanas un apstrādāšanas stratēģijas atbilstoši vecumposmam; vecāki ir atbalstījuši bērnus lasītprasmes veicināšanā; skolotājs praktizē jēgpilnu lasītprasmes uzdevumu, virzot skolēnu uz definēto sasniedzamo rezultātu.

2021./2022. mācību gadam

Vīzija

Skola, kurā ikviena individuāla vai kopīga mācīšanās ir panākumu garants ilgtspējīgai attīstībai.

1. Pozitīva mikroklimata veidošana skolā/ Skolas vērtības/Tikumi/APU/Līderis manī/ “Neklusē”/MOT

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Piedalās iekšējās kārtības noteikumu izveidē-papildināšanā un tos ievēro
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem prot atpazīt savas emocijas un kontrolēt tās
Iesaistās ārpusstundu darbā atbilstoši interesēm
Ir prasme prognozēt savas darbības rezultātus un pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus
Ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, jūtas droši izteikt savu viedokli, saprotot, ka iespējams kļūdīties(kļūda kā ceļš uz izaugsmi)
Prot sadarboties ar skolēniem un pedagogiem
Ir līdzatbildīgs skolas vides veidošanā
Ir radošs dažādās mācību un dzīves situācijās
Piemīt iniciatīva
Attīsta savu līdera talantu, apzinās savas vājās un stiprās puses. 
Ir pilsoniski aktīvs 
Ir atbildīgs mācību procesa dalībnieks, prot sasniegt savus izvirzītos mērķus  
Ievēro vienotas prasības
Ir atbalsts skolēnam (iedrošina darīt, māca mācīties un būt klātesošam, līdzatbildīgam)
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Prot pieņemt dažādus viedokļus
Dažādo mācību vidi, formas
Ir proaktīvs  
Ieraksti e-klases žurnālā, uzvedības žurnālā
Fiksētie novērojumi gan klases, gan mācību stundās, skolas telpās
Aptaujas skolēniem, vecākiem, pedagogiem
Kavējumu statistika
Adaptācijas dienu izvērtējums
Atsauksmes par pasākumiem/pasākumu īsa analīze
Ir izveidota skolas simbolika.
Publikācijas sociālajos tīklos, skolas mājas lapā
Vismaz divas reizes gadā veikts skolēna pašvērtējums par noteikumu ievērošanu.        
  1. Pilnveidotā mācību satura ieviešana 1. un 2., 4. un 5., 7. un 8., 10. un 11. klasēs
Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Prot izvirzīt sasniedzamo rezultātu
Plāno savu darbu
Īsteno pašvadītu mācīšanos Mācās iedziļinoties
Pēta likumsakarības dažādās jomās
Prot analizēt savu snieguma līmeni
Spēj iegūtās zināšanas izmantot reālā dzīves situācijā
Attīsta savas individuālās spējas
Izvirza cēloņsakarības un analizē sekas
Veic pašvērtējumu
Piedāvā
1) tādas mācību aktivitātes, kas liek skolēnam lietot savas zināšanas jaunā kontekstā; kuru mērķis ir arī starpdisciplinārs;
2) snieguma līmeņa aprakstus kā vienu no pašvērtējuma veidiem;
3) daudzveidīgus materiālus un avotus, kuriem ir saikne ar reālo dzīvi.
Darbojas mācīšanās jomā/grupā, plānojot mācību saturu
Sadarbojas ar skolotājiem, kuri māca vienā klasē/paralēlklasēs
Veido, apkopo mācību materiālus, dalās pieredzē.
Mērķtiecīgi izmanto “Latvijas skolas somas” piedāvājumu kā mācību procesa sastāvdaļu.
Sadarbojas ar speciālistiem praktiķiem, uzņēmējiem.
Izmanto vietējos resursus
Īsteno mācību procesu, kurā neiztikt bez pašanalīzes un pašvērtējuma
Skolotāju pašvērtējums
Mācību sasniegumu dinamika
Skolēnu snieguma vērtēšana, ievērojot vienotus vērtēšanas noteikumus
Stundu vērošana
Jomu darba protokoli
Apkopoto metodisko materiālu krātuve Stundu vērošana
Atskaites par “Latvijas skolas somas” aktivitātēm.
Skolēnu pašvērtējumi

3.Pedagogu profesionālā pilnveide, parādīšana darbībā

Pedagoga sasniedzamais rezultātsDarba formasDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Praktizē iegūtās zināšanas mācību un audzināšanas darbā
Izvērtē ieguvumus
Pilnveido profesionālo un savstarpējo sadarbību
Izmanto IT klātienes un attālinātajā mācību procesa optimizēšanā
Īsteno audzināšanas procesu atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai
Motivēts darboties ilgtermiņā un atbildēt par pieņemtajiem lēmumiem
Sadarbība mācību jomās, mācīšanās grupās
Kopīga mācīšanās profesionālās pilnveides kursos/apmācībās/semināros Iegūto zināšanu, materiālu aprobēšana mācību stundās
Savstarpēja stundu vērošana, analīze (pieredzes apmaiņa)
Savstarpējā mācīšanās mācību grupās, starpdisciplināru stundu veidošana
Apgūst nodarbībās (gan klātienes, gan attālināti) dažādus digitālos rīkus, jēgpilni tos izmanto mācību procesā
Pedagogu meistarklases (ar IP atbalstu) ar speciālistiem jaunā mācību satura apguvē
Skolotāju pašvērtējums
Stundu vērošanas lapas
Ir izveidota datu bāze/kopīgota dokumentu vietne, kura tiek papildināta ar dažādiem materiāliem (gan kursos iegūtiem, gan skolotāju izstrādātiem)
Skolas darba plāns

2020./2021. mācību gadam

Vīzija

Skola, kurā ikviena individuāla vai kopīga mācīšanās ir panākumu garants ilgtspējīgai attīstībai.

1. Pozitīva mikroklimata veidošana skolā

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Piedalās iekšējās kārtības noteikumu izveidē un tos ievēro
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Iesaistās ārpusstundu darbā atbilstoši interesēm
Ir prasme prognozēt savas darbības rezultātus un pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus
Ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, jūtas droši izteikt savu viedokli, saprotot, ka iespējams kļūdīties(kļūda kā ceļš uz izaugsmi)
Prot sadarboties ar skolēniem un pedagogiem
Ir līdzatbildīgs skolas vides veidošanā
Ir radošs dažādās mācību un dzīves situācijās
Piemīt iniciatīva
Ievēro vienotas prasības
Ir atbalsts skolēnam (iedrošina darīt, māca mācīties un būt klātesošam, līdzatbildīgam)
Ir tolerants, laipns saskarsmē ar līdzcilvēkiem
Prot pieņemt dažādus viedokļus
Dažādo mācību vidi, formas
Ir proaktīvs  
Ieraksti e-klases žurnālā, uzvedības žurnālā
Fiksētie novērojumi gan klases, gan mācību stundās, skolas telpās
Aptaujas skolēniem, vecākiem, pedagogiem
Kavējumu statistika
Adaptācijas dienu izvērtējums
Ārpusstundu pasākumu plāns
Atsauksmes par pasākumiem/pasākumu īsa analīze

2. Pilnveidotā mācību satura ieviešana 1., 4., 7., 10.klasēs

Skolēna sasniedzamais rezultātsPedagoga sniegumsDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Prot izvirzīt sasniedzamo rezultātu
Plāno savu darbu
Īsteno pašvadītu mācīšanos
Mācās iedziļinoties
Pēta likumsakarības dažādās jomās
Prot analizēt savu snieguma līmeni
Piedāvā 1) tādas mācību aktivitātes, kas  liek skolēnam lietot savas zināšanas jaunā kontekstā; kuru mērķis ir arī starpdisciplinārs; 2) snieguma līmeņa aprakstus kā vienu no pašvērtējuma veidiem; 3) daudzveidīgus materiālus un avotus, kuriem ir saikne ar reālo dzīvi.
Darbojas mācīšanās jomā/grupā, plānojot mācību saturu
Sadarbojas ar skolotājiem, kuri māca vienā klasē/paralēlklasēs
Skolotāju pašvērtējums
Mācību sasniegumu dinamika
Skolēnu snieguma vērtēšana,  ievērojot vienotus vērtēšanas noteikumus
Stundu vērošana
Jomu darba plāni

3.Pedagogu profesionālā pilnveide

Pedagoga sasniedzamais rezultātsDarba formasDati, kas liecina, ka mērķis ir sasniegts
Praktizē iegūtās zināšanas mācību un audzināšanas darbā
Izvērtē ieguvumus      
Sadarbība mācību jomās, mācīšanās grupās
Kopīga mācīšanās profesionālās pilnveides kursos/apmācībās/semināros
Iegūto zināšanu, materiālu aprobēšana mācību stundās
Savstarpēja stundu vērošana, analīze (pieredzes apmaiņa)
Kopīgotu dokumentu izveidošana, papildināšana
Skolotāju pašvērtējums
Stundu vērošanas lapas (stundās tiek izmantoti profesionālajā pilnveidē iegūtie materiāli)
Ir izveidota datu bāze/kopīgota dokumentu vietne, kura tiek papildināta ar dažādiem materiāliem (gan kursos iegūtiem, gan skolotāju izstrādātiem)  

Dalīties