Individuālas karjeras konsultācijas

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants:

 • palīdz izglītojamajiem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai, palīdz apgūt karjeras vadības prasmes, izstrādāt rīcības plānu, motivējot uz aktīvo iesaistīšanos un virzot uz atbildīgu lēmumu pieņemšanu;
 • vada nodarbības, individuālās un grupu konsultācijas izglītojamajiem;
 • sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu;
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā, organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus;
 • piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu;
 • sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā;
 • veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu;
 • piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei;
 • līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu

Mūsu skolas pedagogiem karjeras konsultantiem ir tiesības sniegt skolēniem individuālas konsultācijas, kuru ietvaros karjeras konsultants palīdz:

 • skolēnam palīdz izzināt, apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;         
 • veicina skolēna pašmotivāciju;          
 • paaugstina skolēna pašnovērtējumu;
 • saņemt atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
 • padziļina skolēma izpratni par profesijām un karjeras izvēli.

Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un skolas piedāvājumu.

* Informāciju un konsultāciju par karjeras  jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagogu karjeras konsultantiem 224.kabinetā (Skolas iela 10)

*Attālinātu mācību norises laikā  7.-12. klašu skolēniem un viņu vecākiem individuālas karjeras konsultācijas tiek sniegtas attālināti pēc iepriekšējās pieteikšanās e-klasē.

Kontaktinformācija

Pedagogs karjeras konsultants – Edīte Zaube, e-pasts: edite.zaube@inbox.lv tālr. 26400999

Dalīties