Pateicības pasākums (Iveta Zvaigzne, direktores vietniece)

Izskanot pēdējai mācību dienai šajā mācību gadā, skolas pedagoģiskais kolektīvs bija kopā ar to skolēnu, kuru mācību sasniegumi ir no 7 līdz 10 ballēm, ģimenēm.

190 pateicības raksti gūla ģimeņu rokās. Tieši tik, cik skolēnu mācību gadu ir beiguši ar zelta, sudraba, bronzas liecībām. Paldies par attieksmi skolēniem! Paldies par atbalstu vecākiem! Paldies par profesionalitāti skolotājiem!

Paldies vārdus sakām visa mācību gada garumā, jo esam bijuši aktīvi dažādās jomās un guvuši sasniegumus gan novadā, gan ārpus tā.

“Šodien varam atskatīties uz mirkļiem, kas mums šajā mācību gadā sagādājuši īpašu prieku, proti, skolēnu un arī pedagogu sasniegumus dažādos konkursos, skatēs, sacensībās, kas noritēja ārpus mūsu novada, tātad reģionā un valsts līmenī. Lielākā daļa jau tikuši godināti pēc pasākumiem. Olimpiāžu laureāti tika apbalvoti 26. maijā. Pateicamies 38 skolēniem, kuri piedalījušies 13 VISC olimpiāžu novada posmā. Īpašs prieks par 7 skolēniem, kuri tika uzaicināti uz olimpiāžu valsts posmu.

Priecājamies par augstajiem sasniegumiem valsts un reģiona līmenī, priecājamies par skolotājām Līgu Berkoldi, Sarmīti Gobiņu, Ināru Aleksandrovu, ” pēc īpašo liecību pasniegšanas teica direktore Linda Ūdre-Rizga.

Pasākumā arī tika apsveikti skolēni, kuri ar izciliem sasniegumiem startējuši valsts skatuves runas konkursā, vizuāli plastiskās mākslas konkursā, Atklātajā matemātikas olimpiādē, starptautiskajā matemātikas olimpiādē “Ķengurs”.

Pasākumā tika piešķirtas 2 tradicionālas balvas: Cīruļu ģimenes balva mākslinieciski tendētam un labestīgam jaunietim (Lindai Avotiņai) un balva “Līderis līderim” (Esterei Kupčai).

Tika teikts paldies mūsu brīvprātīgajam no Vācijas Ronam. Rons svētku reizē visus klātesošos priecēja ar brīnišķīgu klavierspēli.

“Mācīšanās nav nejauši sasniegumi. Spēku tam ir jārod degsmē gribēt zināt vairāk un jāattiecas pret to ar rūpību.”(Abigeila Adams)

Gatavi Nerimstoši Virzīties – GNV. Visi KOPĀ – skolēni, skolotāji, vecāki!

Dalīties