“Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā”

Skolas pedagoģiskā personāla mācību mobilitāšu projekts

Projekta līguma numurs – 2020-1-LV01-KA101-077307

Projekta realizācijas laiks – 2020. gada 1. decembris – 2022. gada 30. novembris

Projekta mērķis:

Ar pedagogu dalību mobilitātēs ārvalstīs gūt papildus atbalstu efektīvākai pārejai uz mācīšanos un mācīšanu kompetenču pieejā mūsu skolā.

Projekta partneri

Skola “Rauman Lyseon lukio” – Rauma, Somijā

Mācību centri Maltā un Itālijā

Starptautiskās aktivitātes

  • Darba ēnošanas aktivitāte skolā par mācīšanu kompetenču pieejā ar caurvijām – Rauma, Somijā
  • Starptautiskie kursi “Saskaroties ar dažādību: iekļaujošas izglītības stratēģijas skolēniem ar ierobežotām iespējām” – Madeira, Portugālē
  • Starptautiski kursi “Pozitīva domāšana un labklājība skolās” –  Florence, Itālijā

Projekta apraksts

Projektā paredzētas 3 starptautiskās mācību mobilitātes – darba ēnošanas aktivitāte un dalība strukturētos kursos. Mobilitātēs kopumā piedalīsies 5 skolas pedagogi.

Projekts dos iespēju skolai gūt atbalstu 3 virzienos:

  • praktiskā metožu ziņā, kā strādāt jaunajā pieejā dažādos vecumposmos (īpaši lielākajā);
  • iekļaujošajā izglītībā –  izglītības kvalitātes nodrošināšanā visiem skolēniem;
  • pozitīvas skolas vides radīšanā.

Pēc mobilitātēm to dalībnieki dalīsies ar pieredzi un iegūtajām zināšanām ar skolas saimi, gan stāstot par mācību procesu rezultātiem, gan 2 mobilitāšu dalībnieki savas iegūtās zināšanas rādīs pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmā, ko vadīs skolā kolēģiem (un iesaistīs novada pedagogus).

Projekts dos iespēju pedagogiem pilnveidot savas profesionālās kompetences starptautiskā līmenī un darīt kaut ko jaunu.

Projekts ir vērsts uz skolas pedagogu savstarpēju sadarbību zināšanu pārneses procesā – mācīšanos vienam no otra. Skola arī turpinās stiprināt savu kapacitāti starptautisku sadarbību īstenošanā (svešvalodu zināšanas, pieredze starpkultūru mācīšanās procesā un jaunas zināšanas, prasmes, ko var nodot tālāk vietējā un starptautiskā mērogā).

Dalīties