Sākusies pirmklasnieku uzņemšana Gulbenes novada vidusskolā!

Mīļie vecāki!

Dokumentu iesniegšana līdz 10.jūnijam katru darba dienu
plkst.8.00-18.00. No 16.00-18.00 iesniegumus iespējams atstāt pie skolas dežurantēm
(Līkajā ielā un Skolas ielā).
Iesniegumu var saņemt pie dežurantēm Līkajā ielā un Skolas ielā vai apskatīt un lejupielādēt šeit zemāk:

Lasīt tālāk “Sākusies pirmklasnieku uzņemšana Gulbenes novada vidusskolā!”

ATGĀDINĀJUMS – VECĀKU SAPULCES

1.-5.klasei 26.08. plkst. 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ2OGRmY2UtNWRjMi00OTdkLTgyYjctNDQxZGZiMWFjMTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a1946e0-5de5-44a4-bca2-747a69465579%22%2c%22Oid%22%3a%22edead904-b0e7-4851-8812-19704d2223f3%22%7d

6.-12.klasei 27.08. plkst. 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYwOWE0ZDItZWEwNC00MThkLWFjOTgtZTk2YjlkMjE5NTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a1946e0-5de5-44a4-bca2-747a69465579%22%2c%22Oid%22%3a%22edead904-b0e7-4851-8812-19704d2223f3%22%7d

1 2 3 4