Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” pamati (sagatavoja I.Ubaga)

Kursu mērķis – veicināt skolotāju zināšanu pilnveidi par pedagoģiskajām iespējām atbalstīt skolēnus pozitīvas uzvedības nostiprināšanā, iesaistoties visai skolai. 

Nodarbību laiki: 08.01., 15.01., 04.02.

Sasniedzamie rezultāti

  1. izprast programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)”  būtību,
  2.  izprast klasvadības sistēmas pamatus (labi organizēta stunda, uzmanības piesaiste stundā, dabisko grupu sajaukšana, rutīnas darbība), 
  3. apgūt noteikumu izstrādāšanas metodiku, 
  4. pilnveidot prasmes formulēt pozitīvus noteikumus, tos vizualizēt, apgūt noteikumu mācīšanas metodiku,
  5. reflektēt par savu profesionālo pilnveidi, vienoties par tālākajiem darbības soļiem.
Dalīties