Lieliska ziņa visai Gulbenes novada vidusskolas saimei!

Aprīļa mēneša pēdējā nedēļa mūsu skolā bija salīdzinoši vēl saspringtāks laiks nekā šis viss mācību gads, jo līdzās attālinātajam mācību procesam no 26.aprīļa skolā norisinājās akreditācijas komisijas ekspertu darbs. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota akreditācijas komisija no 2021.gada 26.aprīļa līdz 7.maijam veica izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu jeb akreditāciju.

Esam ļoti veiksmīgi izgājuši akreditāciju un esam akreditēti uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem (līdz 10.05.2027.).

Akreditācijas laikā notika attālinātās intervijas ar skolas vadību, pedagogiem, atbalsta personālu, audzēkņiem, vecākiem un pašvaldības pārstāvjiem, kā arī eksperti vēroja tiešsaistes mācību stundas. Vērtēšanas procesā tika izmantoti arī akreditācijas komisijas veiktās anketēšanas rezultāti. Akreditācijas gaitā eksperti salīdzināja gūtās informācijas atbilstību skolas veidotajam pašvērtējuma ziņojumam, noteica skolas darba stiprās puses un sasniegumus, kā arī sniedza ieteikumus, lai darbu uzlabotu. Pēc noteiktiem kritērijiem izvērtējot  divpadsmit jomas, astoņās ir iegūts vērtējums – ļoti labi, četrās – labs vērtējums.

Akreditācija ir nozīmīgs notikums katras skolas kolektīva dzīvē. Gulbenes novada vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvs jūtas gandarīts par īsā laikā paveikto darbu skolas sekmīgas darbības nodrošināšanā, par ko akreditācijā saņemts augsts novērtējums. Tas  ir profesionāls apliecinājums skolas spējai kvalitatīvi īstenot izglītības ieguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Vēlos pateikt LIELU PALDIES par pozitīvu attieksmi, savstarpējo atbalstu, izturību un aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā visiem 128 pedagogiem, 63 tehniskajiem darbiniekiem, atbalsta personālam un vietnieku komandai!

Liels paldies visiem skolēniem par ikdienas darbu un ieguldījumu attīstībā, vecākiem, kuri piedalījās un atbalstīja mūs akreditācijas procesā. Pateicība pašvaldības pārstāvjiem par darbu un atbalstu Gulbenes novada vidusskolas izaugsmē.

PALDIES Gulbenes novada pašvaldībai par atbalstu, sadarbību un izturību – īpaši Edītei Kanaviņai un Lienītei Reinsonei par sarunām ar akreditācijas komisiju!

PALDIES  visiem pedagogiem un atbalsta komandai par izturību, savstarpējo atbalstu, sadarbību, zinātkāri, radošumu, nesavtīgumu ikdienas darbā  un aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā!  

PALDIES lietvedēm Oksanai Vanagai, Laumai Markovai, personāla speciālistēm Ivetai Šolinai, Ingai Felderei, saimniecības vadītājiem Gunai Kļaviņai un Aigaram Otvaram!  

Paldies smaidīgajām dežurantēm un visiem tehniskajiem darbiniekiem! 

Īpašs paldies tiem, kas pārstāvēja un “iznesa” mūsu lielo kolektīvu, un rādīja atklātās stundas (ekspertu izvēlētas) – PATEICĪBA Marģeram Smudzim, Aijai Dzērvei, Ilundai Reihlerei, Ingai Kadilei, Ivetai Zvaigznei, Aigai Ramanei un Nataļjai Baltacei par ekspertu vērotajām stundām.  

PALDIES ikvienam, kas gatavojās, bet netika izvilkta “laimīgā loze”, kas turēja īkšķus, uzmundrināja un līdzi juta, iekārtoja un sakārtoja telpas, vēl cītīgāk gatavojās stundām! 

 PALDIES Sarmītei Gobiņai, Ivetai Roziņai, Martai Dumārovai, Martai Katrīnai Anžei, Ditai Grigorei un Lienītei Leišavniecei par pirmajām sarunām ar ekspertiem!

PALDIES Inesei Ubagai, Aigai Vagulei, Gaļinai Bezverhajai, Arnitai Zipovai, Lienai Silauniecei un Ivetai Zvaigznei par vietnieku sarunens” neērtajās situāciju analīzēs, – Rūtai Enikai, Aleksandrai Birkavai,  Dzintrai Kokorevičai, Ivetai Dzenei, Astrai Zvirbulei un Dinai Tiltiņai.  

PALDIES par atbalstu, līdzdalību, līdzatbildību, sapratni, pozitīvo novērtējumu un ieteikumiem, kas vērsti uz skolas darba organizācijas pilnveidi un attīstību, skolas padomei un vecākiem –  Simonai Sniķei, Ievai Brūniņai, Līgai Zvirgzdiņai, Arnim Dzerkaļam, Rihardam Kostigovam un Atim Jencītim! 

PALDIES  par sarunām ar akreditācijas komisiju skolēnu pašpārvaldei – Linardam Reinim Rozītim, Diānai Krasiļņikovai, Emīlijai Miai Kundrātei, Andrianai Vasiļjevai, Ancei Kasparei un Līvai Patrīcijai Leišavniecei. 

PALDIES visiem skolēniem par izturību, attieksmi, sadarbību, līdzatbildību un līdzdalību mācību procesā, īpašs prieks par iesaisti tiešsaistes stundās pirmdien un otrdien!

PALDIES ikvienam un ikkatram, kurš ir piedalījies mērķtiecīgas, pozitīvas, drošas, draudzīgas, radošas, atvērtas un  atpazīstamas Gulbenes novada vidusskolas veidošanā! 

GNV – gatavi nerimstoši virzīties! Ar prieku un lepnumu par mūsu skolu!

Pateicībā direktore Linda Ūdre-Rizga

Dalīties