“Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” 2020-1-LV01-KA226-SCH-094524 (Dita Grigore, projekta koordinatore)

Gulbenes novada vidusskolas darba grupa  piedalījās mācību mobilitātē Spānijā AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO 2022.gada 17.un 18.martā. Projekta komandas no Latvijas, Austrijas, Turcijas, Spānijas, Čehijas, Portugāles izvērtēja veikumu pirmajā projekta gadā, kas tika uzsākts ar virtuālo plānošanas vizīti un turpinājās, organizējot virtuālas tikšanās. 

Dalīborganizācijas kopīgi ir izveidojušas aptauju, to noorganizējušas katrā iestādē, apkopojot 250 aptaujāto viedokli par mācīšanas un mācīšanās darbu pandēmijas laikā, kas visiem mums bija nebijis pārbaudījums. Katrs partneris darbojas pie Curriculum izveides, tikšanās laikā apspriedām saturu un metodes, kā to kopīgi veidot.  

Pirmajā projekta gadā dalībnieki veido rezultātus, kuri pavisam sadalīti četros etapos – IO1 Curriculum (tiek izvērtētas esošās prasmes un iespējas lietot Web 2.0 rīkus, pilnveidot, iepazīstināt citus partnerus) IO2- video sērijas, kā to darīt; IO3- mācību platforma, lai palīdzētu skolotājam metodiski; IO4- digitāla rokasgrāmata. Būtiski, ka šī sadarbība notiek starp  valsts iestādēm, NVO, izglītības iestādēm, mācību centriem. Gulbenes novada vidusskola dalījās pieredzē, veidojot video materiālus, partnerības vadībā, pienākumu un atbildību nosaukšanā. Tika veikta diskusija un apkopojums, lai sagatavotu partnerības starpziņojumu.

            Kolēģi no AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO radīja iespēju satikties partneriem klātienē, veidot projekta komandu, saliedēties, iepazīstinot ar pašvaldības darbu, sniegumu projekta darbā un vietējām tautas tradīcijām. Divu dienu sanāksme ļāva iepazīt partnerus tuvāk, diskutēt, lai izprastu reālās aktivitātes un izvirzīt turpmākos darbus. Pasākumā piedalījās projektu asistente, šī projekta koordinatore Dita Grigore, skolas direktore Linda Ūdre-Rizga un sākumskolas skolotāja Marta Katrīna Anže.

Dalīties