Erasmus akreditācija (I.Brūniņa, projektu asistente)

Gulbenes novada vidusskola 2020.gadā iesniedza projekta pieteikumu, kuru atbalstīja Valsts izglītības attīstības aģentūra, piešķirot skolai Erasmus akreditāciju uz 5 gadiem (Nr. 2020-1-LV01-KA120-SCH-094566  “Erasmus+ akreditācijas pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā”).

Vispārīgā informācija

Projektam ir piešķirts nosaukums “Pieredzēt pieredzot”, tulkojums angļu valodā “Experience threw experiencing”. Projekta līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162

Projekta koordinatores: Aleksandra Birkova, Dita Grigore, Ieva Brūniņa.

Projektam ir izveidota darba grupa (skolas direktore L. Ūdre-Rizga, direktores vietniece L. Silauniece, karjeras konsultante E.Zaube, skolotāja D. Virziņa un projektu asistentes D.Grigore, A.Birkova, I.Brūniņa), kura seko līdz projekta attīstībai un tā sasaistei ar Eiropas Komisijas un skolas izvirzītajām aktuālajām prioritātēm.

 Šī projekta ietvaros ir izvirzīti četri galvenie mērķi:

  • sasaistīt skolēnu mācību procesu ar reālo dzīvi, aktivizējot kompetencēs balstītu mācību satura apguvi, stiprinot starptautisko pieredzi un viedokļu apmaiņu;
  • pilnveidot un attīstīt skolotāju profesionālo kapacitāti, izmantojot interaktīvas darba metodes, IT sasniegumus, radošo kompetenci dažādos mācību priekšmetos, attīstot starptautisko sadarbību, pieredzi;
  • virzīt vecākus un atbalsta personālu uz ieinteresētu kopdarbu, lai motivētu skolēnu sasniegt mācību dzīvē visveiksmīgāko rezultātu, sniegt atbalstu un radīt iespēju gūt starptautisku sadarbības pieredzi;
  •  pilnveidot skolas vidi, lai vietējā kopienā skolēns, skolēna ģimene, skolotājs, atbalsta personāls justos ērti, droši, sasniedzot iecerēto un radoši pilnveidojot komandas izjūtu.

2022. gada 21. februāri tika iesniegts pieteikums finansējumam, kas nodrošinās šādas mobilitātes laika posmā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam:

  • skolēnu grupu mobilitātes ( kopā 76 skolēni un 22 pavadošās personas; katrā mobilitātē dosies 9 līdz 15 skolēni un 3 līdz 4 pavadošās personas; katra mobilitāte ilgs 5 līdz 10 dienas; skolēnu vecums 10 līdz 18 gadi);
  • sagatavošanās vizītes (4 personas dodas iepazīt potenciālo sadarbības partneri, vietu, veido plānu);
  • darba ēnošana ( 4 skolas darbinieki);
  • kursi un apmācībās (14 skolas darbinieki);
  • uzaicinātie eksperti (2).

Šī gada ietvaros 34 dalībnieki plāno izvēlēties zaļo ceļošanu, sasniedzot tuvākās Eiropas valstis, izmantojot autobusus, vilcienus.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties